مطالب توسط watson

کاریوتایپ مولکولی

کاربوتایپ مولکولی(CGH array) کاربرد آزمایش کاریوتیپ به روش مرسوم قدیمی در قیاس با کاریوتیپ مولکولی (Array CGH ) همانند استفاده از یک نقشه قدیمی از کشورها در مقایسه با نرم افزارهای نقشه یابی چون Google earth است. در یک نقشه قدیمی تنها خطوط مرزی بین کشورها و حدفاصل بین آنها مشخص است. اما نرم افزار […]